NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień

 1. O nas
 2. Zespół terapeutyczny
 3. Oferta terapeutyczna
 4. Godziny otwarcia
 5. Rejestracja
 6. Karta praw pacjenta
 7. Pomocne adresy
 8. Aktualności
 9. Galeria
 10. Kontakt

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień. Terapia oraz pomoc w uzależnieniach i nałogach Sign image: 0 Sign image: 1 Sign image: 2 Sign image: 3 Sign image: 4 Sign image: 5 Sign image: 6

Od 1 kwietnia 2017 r. zapraszamy Państwa do nowej siedziby placówki w dzielnicy fabrycznej ul. Fabryczna 6 (Przychodnia FŁT I piętro rejestracja p.114) TELEFON 508 646 459, stary numer w trakcie przenoszenia.

Karta praw pacjenta

PRAWA PACJENTA

Podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) określone w ustawach:

I. Prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji

 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia - art. 68 ust. 1.
 2. Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie - art. 68 ust. 2.

II. Prawa pacjenta określone w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Pacjent ma prawo do:

 1. informacji o swoim stanie zdrowia - art. 9 ust. 1,
 2. wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji - art. 16,
 3. poszanowania intymności i godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych - art. 20,
 4. udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana - art. 26 ust. 1,
 5. zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby - art. 23,
 6. dostępu do informacji o prawach pacjenta - art. 19 ust. 6.
 7. dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie - art. 33 ust. 2 i art. 34,
 8. kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami - art. 33 ust. 1.
 9. opieki duszpasterskiej - art. 36.

III Prawa pacjenta wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 1. Pacjent ma prawo do uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej według kolejności zgłoszenia:
  • w razie braku możliwości uzyskania świadczenia w dniu zgłoszenia się do zakładu opieki zdrowotnej, pacjent wpisywany jest na listę osób oczekujących i informowany jest o wyznaczonym terminie - art. 20 ust. 1-3,
  • w razie zmiany stanu zdrowia pacjenta, wskazującej na potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, pacjent powiadamia o tym świadczeniodawcę, który, jeżeli wynika to z kryteriów medycznych, koryguje termin udzielenia świadczenia - art. 20 ust. 7,
 2. Pacjent ma prawo do wpisać się na jedną listę oczekujących - art. 20 ust.10.

IV. Prawa pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej, o których stanowi ustawa o zakładach opieki zdrowotnej

 1. Zakład opieki zdrowotnej nie może odmówić udzielenia mu świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia - art. 7.
 2. Szpital oraz inne zakłady opieki zdrowotnej, przeznaczone dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych zapewnia przyjętemu pacjentowi: świadczenia zdrowotne, produkty lecznicze i materiały medyczne, pomieszczenie i wyżywienie - odpowiednie do stanu zdrowia - art. 20 ust. 1 i 3.
 3. Przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia i ambulatorium udzielają świadczeń zdrowotnych, które mogą obejmować swoim zakresem świadczenia podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń - art. 27 ust.
 4. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia - art. 28.
 5. Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do:
  • wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia albo w razie jego śmierci - art. 20 ust. 2,
  • wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie lub żądanie przedstawiciela ustawowego i uzyskania od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu - art. 22 ust. 1 i 3 oraz art. 26,

V. Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Pacjent ma prawo do:

 1. udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością - art. 4,
 2. uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki --art. 30,
 3. uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu - art. 31 ust. 1,
 4. zażądania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniu wówczas, gdy sądzi, że lekarz ogranicza mu informację z uwagi na jego dobro - art. 31 ust. 4,
 5. decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji - art. 31 ust. 2,
 6. wyrażenia żądania aby lekarz nie udzielał mu informacji, o których mowa w pkt 3 - art. 31 ust. 3,
 7. nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego świadczenia zdrowotnego - art. 32 ust. 1,
 8. wyrażenia zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko; w celu podjęcia przez pacjenta decyzji lekarz musi udzielić mu informacji, o której mowa w pkt 3 - art. 34 ust. 1 i 2,
 9. uzyskania od lekarza informacji jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu, bądź stosowania określonej metody leczenia lub diagnostyki, w związku z wystąpieniem okoliczności stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta, lekarz dokonał zmian w ich zakresie - art. 35 ust. 2,
 10. poszanowania przez lekarza jego intymności i godności osobistej - art. 36 ust. 1,
 11. wyrażania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń - art. 36 ust. 1 i 2,
 12. wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego - art. 37,
 13. dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego leczenia i wskazania mu realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej - art. 38 ust, 2,
 14. zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim a uzyskanych przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu - art. 40 ust, 1,
 15. uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla niego skutkach, w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie dotyczących go informacji, będących w posiadaniu lekarza - art. 40 ust. 2 pkt 4,
 16. wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta - art. 40 ust. 4, a ponadto pacjent, który ma być poddany eksperymentowi medycznemu ma prawo do:
  1. wyrażenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym po uprzednim poinformowaniu go przez lekarza o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwościach cofnięcia zgody i odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium - art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 27 ust. 1,
  2. poinformowania go przez lekarza o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia jakie może spowodować natychmiastowe przerwanie eksperymentu - art. 24 ust. 2,
  3. cofnięcia zgody na eksperyment medyczny w każdym stadium eksperymentu - art. 27 ust. 1,

VI. Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej

Pacjent ma prawo do:

 1. udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, położną, posiadającą prawo wykonywania zawodu, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością - art. 18,
 2. udzielenia mu pomocy przez pielęgniarkę, położną, zgodnie z posiadanymi przez nią kwalifikacjami, w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty przez niego życia lub poważnego uszczerbku na jego zdrowiu - art. 19,
 3. uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o jego prawach - art. 20 ust. 1,
 4. uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o swoim stanie zdrowia, w zakresie związanym ze sprawowaną przez pielęgniarkę, położną, opieką pielęgnacyjną - art. 20 ust. 2,
 5. zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez pielęgniarkę, położną w związku z wykonywaniem zawodu - art. 21 ust. 1,
 6. wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez pielęgniarkę, położną do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta - art. 21 ust. 4.

VII. Prawa pacjenta określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego

Osoba chora psychicznie wykazująca zaburzenia psychotyczne), bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, ma prawo do:

 1. bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - art. 10 ust. 1, oraz:
 2. bezpłatnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych oraz pomieszczenia i wyżywienia, jeżeli przebywa w szpitalu psychiatrycznym - art. 10 ust. 2,
 3. Pacjent z zaburzeniami psychicznymi (chory psychicznie; upośledzony umysłowo; wykazujący inne zakłócenia czynności psychicznych) przebywający w szpitalu ma prawo do:
  • porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami - art. 13,
 4. wystąpienia o okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania z zakładu, jeżeli nie zagraża to jego życiu albo życiu i zdrowiu innych osób - art. 14,
 5. uprzedzenia go o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego; dopuszczenie zastosowania tego środka wobec pacjenta musi wynikać z ustawy - art. 18 ust. 4,
 6. uprzedzenia o zamiarze przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez jego zgody oraz podania przyczyn takiej decyzji; badanie takie może być przeprowadzone, jeżeli zachowanie pacjenta wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych - art. 21 ust. 1 i 2,
 7. wyrażenia zgody lub odmowy na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, z wyłączeniem sytuacji, gdy przepisy ustawy dopuszczają przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta - art. 22 ust. 1 i 2c, art. 23, 24 oraz 29,
 8. poinformowania i wyjaśnienia mu przez lekarza przyczyny przyjęcia do szpitala psychiatrycznego w sytuacji, gdy nie wyraził na to zgody oraz uzyskania informacji o przysługujących mu w tej sytuacji prawach - art. 23 ust. 3,
 9. cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego - art. 28,
 10. niezbędnych czynności leczniczych mających na celu usunięcie przyczyny przyjęcia go do szpitala bez jego zgody i zapoznania go z planowanym postępowaniem leczniczym - art. 33 ust. 1 i 2,
 11. wypisania ze szpitala psychiatrycznego, jeżeli przebywa w nim bez wyrażenia przez siebie zgody, jeżeli ustały przyczyny jego przyjęcia i pobytu w szpitalu psychiatrycznym bez takiej zgody - art. 35 ust. 1,
 12. pozostania w szpitalu, za swoją później wyrażoną zgodą, jeżeli w ocenie lekarza, jego dalszy pobyt w tym szpitalu jest celowy - art. 35 ust. 2,
 13. złożenia, w dowolnej formie, wniosku o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego - art. 36 ust. 1,
 14. wystąpienia do sądu opiekuńczego o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego, po uzyskania odmowy wypisania ze szpitala na wniosek - art. 36 ust. 3,
 15. złożenia wniosku o ustanowienie kuratora, jeżeli przebywając w szpitalu psychiatrycznym potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw, albo spraw określonego rodzaju. Zakres obowiązków oraz uprawnień kuratora określa sąd opiekuńczy - art. 44 ust. 1, oraz ma prawo do ochrony tajemnicy (aby osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy zachowały w tajemnicy wszystko co go dotyczy, a o czym powzięły wiadomość - art. 50 ust. 1.

VIII. Prawa pacjenta określone w ustawie o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Pacjent ma prawo do:

 1. wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów- art. 4, art. 5 ust. 1-4 i art. 6 ust. 4., *)
 2. dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek, tkanek lub narządów w celu przeszczepienia innej osobie, jeżeli ma pełną zdolność do czynności prawnych - art. 12 ust. 1 pkt 7,
 3. umieszczenia na liście osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów - art. 17 ust.1.
 4. ochrony danych osobowych dotyczących dawcy i biorcy przeszczepu - art. 19 ust. 1.

*) Ważne:

 • pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu - art.5 ust. 1),
 • sprzeciw wyraża się w formie - art. 6 ust. 1:
  • wpisu w centralnym rejestrze sprzeciwów,
  • oświadczenia pisemnego zaopatrzonego we własnoręczny podpis,
  • oświadczenia ustnego złożonego w obecności co najmniej dwóch świadków, pisemnie przez nich potwierdzonego.
 • sprzeciw może być cofnięty w każdym czasie - art. 6 ust. 4.

Partnerzy

Stowarzyszenie Profilaktyki i Psychoterapii Uzależnień POMOCNI LUDZIOM
Zamknij Close

Ta strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji i zliczania odwiedzin. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego tworzony jest tymczasowy plik COOKIE, który zabezpiecza formularz przed wielokrotnym wysłaniem wiadomości. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.